warehouse-boxesDEPO RAFI GÜVENLİK RAPORLARI

        Hesap mühendislik konusunda uzman olan İş sağlığı ve güvenliğ uzmanları ile Mevcut Depo Raflarının Durumunu belirtir teknik raporlar hazırlamaktadır.Bu hizmeti Üniversite iş birliği ile yapmakta olup,tamamen bağımsız bir gözle müşterilerine hizmet vermek amacındadır.

       Endüstriyel Depo Raf Sistemleri Lojistik süreçler içerisinde depo alanları yüksek derecede riske ve tehlike potansiyeli olan yerler olarak tanımlanırlar. Bu süreçler elleçleme alanları, yüklü paletlerin depo raf sistemlerine yerleştirilmesi veya Depo rafında yüklü bulunan paletlerin tekrar boşaltılması esnasın da, özellikle dar koridor ve yüksek irtifa rafları olmak üzere yüksek risk altında olan sistemlerdir. 

      Depo sahasında risklerin yüksek olması; kullanılan kaldırma ve taşıma ekipmanları ve makinalarının kullanılıyor olması ve yüklü olan paletlerin hareket ettirilerek taşınmasından kaynaklanmaktadır.

      Bu nedenle depo rafları, risklerin sürekli ve sistemli bir şekilde kontrol altında tutulması gerekmektedir. Dolayısıyla muhtemel depo risklerinin gerçekleşmeden çok önceden tanımlanması ve her biri için emniyet tedbirlerinin alınması gerekmektedir.

      Yani düzeltici faaliyetlerin oluşmasını engellemek için önleyici faaliyetlerin sayısını artırarak olası iş kazalarını minimuma çekebilmek hesap mühendisliğin temel hedefidir.

      İş sağlığı ve Güvenliği yönetmeliği 4857 sayılı İş Kanununun 78. maddesine göre düzenlenmiştir.

İş sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğinde ;

Madde 6 — İşveren aşağıda belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili hususları yerine getirmekle

yükümlüdür:

a) İşveren, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamak zorundadır.

İşveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır.

b) İşveren, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aşağıdaki genel prensiplere uyacaktır:

1) Risklerin önlenmesi,

2) Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi,

3) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi,

6) Tehlikeli olanların, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesi,

8) Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi,

9) İşçilere uygun talimatların verilmesi.

c) İşveren, işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak;

1) Kullanılacak iş ekipmanının, kimyasal madde ve preparatların seçimi, işyerindeki çalışma düzeni gibi konular da dahil işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tüm riskleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre; işverence alınan önleyici tedbirler ile seçilen çalışma şekli ve üretim yöntemleri, işçilerin sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltmeli ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanmalıdır.

3) Yeni teknolojinin planlanması ve uygulanmasının, seçilecek iş ekipmanının çalışma ortam ve koşullarına, işçilerin sağlığı ve güvenliğine etkisi konusunda işçiler veya temsilcileri ile istişarede bulunur.

4) Ciddi tehlike bulunduğu bilinen özel yerlere sadece yeterli bilgi ve talimat verilen işçilerin girebilmesi için uygun önlemleri alır.

d) Aynı işyerinin birden fazla işveren tarafından kullanılması durumunda işverenler, yaptıkları işin niteliğini dikkate alarak; iş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni önlemlerinin uygulanmasında işbirliği yapar, mesleki risklerin önlenmesi ve bunlardan korunma ile ilgili çalışmaları koordine eder, birbirlerini ve birbirlerinin işçi veya işçi temsilcilerini riskler konusunda bilgilendirirler.

e) İş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni konusunda alınacak önlemler hiç bir şekilde işçilere mali yük getirmez.